Obchodní podmínky

 

        Obchodní podmínky – internetový obchod (eshop)

                          Cihelna Vysoké Mýto s.r.o. 

 

Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.cihelna.hrabcuk.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Cihelna Vysoké Mýto s.r.o. Tisovská 269,Choceňské Předměstí,566 01 Vysoké Mýto, IČ 26006138 DIČ CZ26006138 a kupujícího. Společnost prodávajícího je zapsaná v obchodním rejstříku, oddíl C, vložka 19636, vedenou u Krajského soudu v Hradci Králové. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (z.č. 89/2012 Sb. v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (z.č. 634/1992 Sb.v platném znění).

 

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva

je smlouva kupní, o dílo, případně jiná smlouva, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel čili prodávající.

Dodavatel/prodávající

je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující/spotřebitel

je fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Kupující/nikoli spotřebitel

je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupní smlouva

Kupní smlouva při nákupu v internetovém obchodu se uzavírá okamžikem odeslání objednávky. Od tohoto okamžiku mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.Od té chvíle má prodávající povinnost dodat zboží,které si zákazník (kupující) objednal. Jedinou možností neuzavření kupní smlouvy je vyprodání zásob prodávajícího.Prodávající informuje kupujícího o nedostupnosti zboží e-mailem.

 

 

Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

 

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené  kupní smlouvy.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.

 

Objednávka

On-line objednávku zboží vytvoříte postupem, který je podrobně popsán v návodu jak nakupovat. Objednávka odeslána prostřednictvím internetového obchodu je vždy kupujícímu automaticky potvrzena na jeho e-mail s uvedením celkové ceny. Zákazník může svou objednávku zrušit prostřednictvím e-mailové pošty na adrese cihelna@hrabcuk.cz nebo telefonicky na telefonním čísle (+420) 465 420 330 avšak pouze do doby expedice objednávky.

V případě nepřevzetí zásilky od přepravní služby bez oznámení o zrušení objednávky způsobem uvedeným výše bude kupujícímu účtován poplatek spojený s náklady na vrácení zboží.

 

Možnosti podání objednávky:

 • přes objednávkový systém e-shopu
 • využitím on-line formuláře na stránkách internetového obchodu
 • telefonicky – na telefonní číslo: (+420) 465 420 330
 • faxem- na telefonní číslo (+420) 465 420 330
 • e-mailem - na e-mailové adrese: cihelna@hrabcuk.cz

Náklady na objednávku odpovídají běžným telekomunikačním poplatkům.

 

Náležitosti objednávky:

U on-line objednávky je nutné vyplnit tyto údaje:

 • jméno
 • fakturační adresa
 • IČ, DIČ (podle toho, zda je kupující spotřebitelem či není)
 • dodací jméno a dodací adresa pokud je rozdílná od fakturační adresy
 • telefonické spojení nutné pro případné změny objednávky
 • e-mail k potvrzení objednávky
 • kód, popis, množství a cena zboží dle ceníku
 • případné doplňující údaje

Po odeslání objednávky a jejím následném zpracování bude kupujícímu e-mailem odesláno potvrzení o jejím přijetí. V případě, že v tomto potvrzení naleznete nějaké nesrovnalosti neprodleně kontaktujte prodávajícího. Požadujete-li  potvrzení objednávky telefonicky, zřetelně to vyznačte na objednávce.


Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré podané objednávky některým z výše uvedených způsobů jsou závazné. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Vlastnické právo na objednané zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny jeho převzetím. Zboží je až do zaplacení majetkem prodávajícího.


Ochrana osobních údajů

Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu a nikdy nebudou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení zboží, a případně banka, která se podílí na vyřízení objednávky. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

 

Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na uvedenou adresu kupujícího. Při převzetí zásilky od přepravce, obdrží kupující se zbožím i daňový doklad a dodací (záruční) list. Vyplněný záruční list výrobce (pokud jej zboží obsahuje) je přiložen u zboží.

Prodávající má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě, že o to písemně požádá.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává
 • změnila se výrazným způsobem prodejní cena

V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje, že neprodleně (e-mailem nebo telefonicky) kontaktuje kupujícího a domluví se na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, apod.).

Pokud již kupující za zboží zaplatil (bankovním převodem) a skutečná cena bude nižší než zaplacená, budou peníze převedeny zpět na účet kupujícího v nejkratším možném termínu.    V případě, že skutečná cena bude vyšší a kupující se nerozhodl od smlouvy odstoupit, bude kupujícímu dán k úhradě rozdíl těchto částek.


Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží zasláno.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

Zvýší-li se cena zboží oproti původní prodejní ceně, má kupující, který je spotřebitelem, právo od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv úhrad.

Spotřebitel má právo od kupní smlouvy odstoupit do 14-ti dnů od převzetí zboží dle § 1829 z.č. 89/2012 Sb.,Občanský zákoník v platném znění.

Pokud se tak rozhodne, musí projev vůle o odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno písemnou formou (e-mailem,faxem,...) která zajišťuje prokazatelnost učiněného právního úkonu, kterým se smlouva ruší.

V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží.

Spotřebitel je povinen odevzdat prodávajícímu nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu a s veškerým příslušenstvím zpět a to v termínu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Po obdržení vráceného zboží prodávající kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

V případě nesplnění těchto podmínek nelze od smlouvy jednostranně odstoupit.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy oznámil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení          od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení        od smlouvy,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nevratně smícháno s jiným zbožím,
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

Při převzetí zásilky je kupujícímu, který je spotřebitelem, doporučeno překontrolovat stav zásilky a dále postupovat dle popisu v sekci Doprava a platba.

Pro kupujícího, který není spotřebitelem, platí povinnost překontrolovat stav zásilky dle výše uvedeného postupu. V případě převzetí zásilky od dopravce nemá tento kupující žádné nároky na pozdější reklamace poškozené zásilky vůči prodávajícímu. Převzetím zásilky je další reklamace ohledně poškození a neúplnosti zásilky řešena pouze s dopravcem.

 

Doprava

Dopravní podmínky a veškeré informace o dopravě naleznete v sekci : DOPRAVA.


Platební podmínky

Způsoby úhrady:

 • dobírkou - při převzetí dobírky, platí pro některé druhy zboží zasílané kurýrní službou
 • bankovním převodem - na základě proforma faktury, platba se provádí předem a zboží Vám je následně doručeno již bez jakýchkoliv dalších poplatků po připsání peněz na náš účet  u Komerční banky ,pobočka Ústí nad Orlicí, číslo účtu: 86-0002430207/0100

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Prodávající vždy při potvrzení objednávky potvrdí taktéž platnost ceny objednaného zboží. V případě, že bude prodávajícím nahlášena cena vyšší než je uvedená na objednávce, může kupující novou cenu přijmout nebo zrušit objednávku. V případě, že je nová, platná cena nižší než je cena uvedená na objednávce, bude zboží kupujícímu dodáno za aktuální (nižší) cenu a případný přeplatek vrácen.Reklamace a záruka

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením §§ 2113 a 2158 a násl. NOZ).


Poškození při přepravě:
Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Toto poškození musí ihned oznámit zástupci dopravce (řidič, doručovatel).

Případné reklamace přímo od našich dodvatelů vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem.
Poznámka: Pokud není výrobek poškozený, není důvodem k jeho reklamaci vzhled mírně odlišný od vyobrazení na e-shopu – podle Obchodních podmínek mohou být obrázky ilustrační. Snažíme se, aby se vyobrazení výrobku v jeho popisu co nejvíce blížilo skutečnosti, není však v našich silách fotografovat všechno zboží v každé zásilce.


Postup při reklamaci:

1) informujte nás o reklamaci e-mailem, či písemně

2) zboží dodejte nebo zašlete přes vhodného dopravce (ne na dobírku) na naši adresu: Cihelna Vysoké Mýto s.r.o., Tisovská 269, Vysoké Mýto 56601

3) do zásilky uveďte důvod reklamace, Vaši adresu

4) prokázaní nákupu zboží v našem obchodě (doporučujeme fakturu nebo jiný doklad o nabytí)

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou.

V případě delších reklamací Vás budeme neprodleně informovat o stavu reklamace.

Na nové zboží a zboží  I. jakosti se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.


Záruční doba běží od odevzdání zboží kupujícímu, bylo-li zboží podle kupní smlouvy odesláno, běží od dojití zboží do místa určeného v objednávce


Záruka se nevztahuje na:

a) nesprávné použití výrobku

b) nesprávné skladování


Vrácení zboží ve 14denní lhůtě

V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 1829 občanského zákoníku právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Nárok máte i v případě, že objednávku učiníte po internetu s osobním odběrem na našem výdejním místě.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, je povinen dle § 1831 odst. 1 občanského zákoníku zaslat nebo předat prodávajícímu zboží, které od něho obdržel, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Náklady spojené s vrácením zboží nese vždy kupující. Zboží musí být zasláno pouze běžnou balíkovou službou, popř. není-li to možné, běžnou přepravní společností. Zásilky na dobírku nebudou přijaty. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není dle ust. § 1832 odst. 4 občanského zákoníku povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí (předá). Prodávající provede přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do čtrnácti (14) dnů od vrácení dodaného zboží. Kupující ustanovení tohoto odstavce bere výslovně na vědomí. Vrácení kupní ceny ponížené o náklady na dodání zboží, příp. náklady za snížení hodnoty zboží apod. provede prodávající bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody (popř. sníženou hodnotu zboží, které prodávající kupujícímu vyúčtuje) je prodávající oprávněn jednostranně započíst v souladu s ust. § 1982 občanského zákoníku proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu dle článku IV. odst. 3 je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.