Doprava a platba

Dopravní podmínky a platba

Tyto podmínky upravují možné způsoby dodání a kontrolu převzetí zásilky od dopravce. Dopravní podmínky jsou platné pouze při objednávkách přes e-shop.


Dodací lhůta

Dodací lhůta Vám bude zaslána na základě Vaší objednávky. U zboží, které je ihned k odběru a skladem probíhá expedice většinou následující pracovní den. U zboží na dotaz Vám bude sdělena individuálně. Doba doručení přepravní službou je obvykle do 2 pracovních dnů od expedice.


Přepravní služba Doprava na paletách s.r.o. 


Cena dopravy

Cena za dopravu je stanovena vždy na základě předběžné objednávky dle množství zboží a celkové hmotnosti zásilky. Zboží je zpravidla převáženo na paletách, dle typu a množství zboží. K ceně za dopravu je tedy přičtena cena za příslušnou paletu a náklady balení. Cena za tyto položky je vždy uvedena v celkovém vyúčtování.

Doprava na paletách s.r.o. je přepravní společnost, která dopraví Vámi vybrané zboží, až k Vám domů kdekoliv v České republice. Zboží je dopraveno většinou již 24 hodin od expedice. Doprava na paletách s.r.o. obvykle doručuje zásilky v pracovní dny od 8 do 16 hodin. Dopravce svůj příjezd předem telefonicky avizuje. Datum dodání je vždy se zákazníkem odsouhlaseno a to ještě před samotnou expedicí zboží.

Doprava na paletách s.r.o. rozváží zboží vozidly se zadním hydraulickým čelem. Pomocí sklopného čela a paletového vozíku je zboží vyloženo z vozidla. Zákazník může zboží uhradit přímo řidiči tzv. dobírkou.


Kontrola zásilky při převzetí od přepravní služby


I přesto, že se snažíme všechny zásilky maximálně ochránit proti poškození při přepravě, může se někdy stát, že k vám přijde zásilka poškozena. Při převzetí zásilky je kupujícímu, který je spotřebitelem, doporučeno překontrolovat stav zásilky.

Zjistí-li příjemce zásilky její zjevnou porušenost, neúplnost nebo okolnosti tomu nasvědčující, je povinen učinit krátký zápis do soupisky přepravních listů a požádat řidiče nejpozději při převzetí zásilky o sepsání Zápisu o škodě. Doporučujeme provést foto dokumentaci poškozené zásilky, ještě za přítomnosti řidiče spol. Doprava na paletách s.r.o.


Jde-li o zjevně neznatelné poškození nebo neúplnost zásilky zjištěnou až po jejím vydání, rozbalení, je příjemce zásilky povinen to sdělit kanceláři DNP a to nejpozději v den převzetí zásilky. Dopravce neručí za obsah zásilky v neporušeném obalu! DNP může vyvinout součinnost k sepsání dodatečného zápisu o škodě, který je sepisován pro účely vyřízení reklamace mezi odesílatelem a příjemcem zásilky bez účasti DNP.


Za jiné škody než škody na přepravované zásilce odpovídá DNP jen tehdy, byly-li způsobeny překročením dodací lhůty a to pouze do výše přepravného.


 Pokud příjemce neučiní výhradu ke stavu zásilky či jejímu obalu v okamžiku převzetí zásilky, přičemž taková výhrada musí obsahovat podrobné zdůvodnění, musí být uveden způsob a rozsah poškození na standardním formuláři dopravce, nenese zasílatel odpovědnost za škody. Odmítnutí převzetí zásilky příjemcem je nepřípustné. Zasílatel nenese odpovědnost za škody následně vzniklé na zásilce v důsledku odmítnutí převzetí zásilky.


 Reklamace a uplatnění nároku na náhradu škody


 Právo na náhradu škody musí oprávněný uplatnit písemně a to bez zbytečného odkladu. Do vyřešení reklamace je zakázáno jakkoli manipulovat se zásilkou bez vědomí Dopravy na paletách a Odesílatele. Oprávněným k podání reklamace částečné škody na zásilce v silniční nákladní přepravě je příjemce, při úplném poškození – zničení, nebo ztrátě je odesílatel. Oprávněným k vrácení přepravného je ten, kdo přepravné zaplatil. Nepatří sem případy, kdy se zásilka vrací zpět pro překážku v doručení způsobenou odesílatelem.


 Doklady k uplatnění reklamace


Řádná reklamace musí být doložena následujícími doklady: - zápisem o škodě- ZOŠ nebo jiný zápis, pokud byl sepsán (čitelná kopie), při pochybnostech originál - doklad o hodnotě zásilky v době, kdy byla dána k přepravě (obchodně dodavatelská faktura), nebo jiné doklady prokazující uplatňovaný nárok, s vyznačením poškozeného zboží. (např. fotodokumentace) Škodní fakturu je reklamující oprávněn vystavit až v okamžiku uznání odpovědnosti ze strany DNP. Pokud oprávněný nedoloží uplatněný nárok co do výše a jeho obsahu, DNP není povinný k zaplacení náhrady škody.


 Zásilky na dobírku


 Doručující dopravce doručí zásilku příjemci, vybere od něj dobírku v hotovosti a vydá mu doklady o zaplacení. Objednavatel přepravy je povinen zajistit u příjemce, aby měl při doručení zásilky připravenou přesnou hotovost v částce rovnající se dobírce. V případě, že příjemce odmítne zaplatit dobírku, považuje se to za překážku v plnění smlouvy o přepravě.